SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA SANKSI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA SANKSI

Bersamaan dengan persyaratan yang ditetapkan dan diwajibkan untuk
( ____________________________ ) Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

Dengan ini saya bersedia menerima sanksi berupa : _____________________ apabila saya dengan sengaja telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan persetujuan ______________.
Dan apabila dikemudian hari ternyata saya ingkar terhadap surat pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia dituntut secara hukum di Pengadilan.
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama kota) (tanggal, bulan, tahun)

Hormat Saya,
Materai
Rp. 6.000,-

( _________________ )

Baca Juga:  Pengertian ABLATIO RETINA

Leave a Reply