ILMU BAHASA INDONESIA

Netralisasi dan Arkifonem

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bila kita mendengar suara orang berbicara maka kita akan mendengar runtutan bunyi bahasa yang terus -menerus. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yang artinya ilmu. Objek kajian fonologi adlah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau …

Read More »

Pengertian Fonologi Bahasa Indonesia

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Fonologi Bahasa Indonesia Secara etimologi kata Fonologi berasal dari kata Fon yang berarti bunyi, dan logi yang berarti ilmu. Fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi- bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat- alat ucap manusia. Fonologi adalah bunyi bahasa yang berfungsi dalam ujaran dan yang dapat membedakan …

Read More »

PENGENALAN BAHASA INDONESIA “Sejarah, kedudukan, fungsi serta ragam bahasa Indonesia”

MAKALAH PENGENALAN BAHASA INDONESIA “Sejarah, kedudukan, fungsi serta ragam bahasa Indonesia” TEKNIK INDUSTRI FTMIPA UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI Tahun 2015 Disusun Oleh: • Doni Indrawan NPM • Yusuf SwarnaKamadewa NPM • Reza NPM • Budi NPM Dosen Pembimbing Ismayati, M,Pd KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-nya yang telah dilimpahkan kepada kami sehingga dapat …

Read More »

Pengertian Fonologi Bahasa Indonesia

A. Pengertian Fonologi Bahasa Indonesia Secara etimologi kata Fonologi berasal dari kata Fon yang berarti bunyi, dan logi yang berarti ilmu. Fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi- bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat- alat ucap manusia. Fonologi adalah bunyi bahasa yang berfungsi dalam ujaran dan yang dapat membedakan makna itulah yang …

Read More »

Netralisasi dan Arkifonem

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bila kita mendengar suara orang berbicara maka kita akan mendengar runtutan bunyi bahasa yang terus -menerus. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yang artinya ilmu. Objek kajian fonologi adlah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau …

Read More »

MAKALAH PERWUJUDAN FONEM

PERWUJUDAN FONEM Makalah Disampaikan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fonologi Bahasa Indonesia pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dosen Pengampuh: Dr. Sance Lamusu, M.Hum. Disusun Oleh Kelompok V Ahmad Ashar Darniati Kasil Nurhayati Guamo Muhamad Rendi Manopo JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Tuhan …

Read More »

MAKALAH TRANSKRIPSI FONETIK

TRANSKRIPSI FONETIK Disusun sebagai tugas kelompok untuk dipresentasikan pada kegiatan diskusi Mata Kuliah : Fonologi Bahasa Indonesia Dosen Pengampu : Dr. Sance Lamusu, M.Hum KELOMPOK IV SITI MUSLIMATUL FIKAR SITI NUR’AIN LAILA NINGSI NURAWIN ITY JAFAR IBRAHIM DESNI T. ISHAK Fakultas Sastra dan Budaya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo 2015 …

Read More »

Makalah DASAR-DASAR MEMBACA

Makalah DASAR-DASAR MEMBACA Menyunting Karya Ilmiah Oleh: Kelompok III Sopyan Rendi manoppo Adrianto Is.Halada UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA APRIL 2015 KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Menyunting karya ilmiah” tepat pada waktunya. Makalah …

Read More »

PENYUNTINGAN KARYA TULIS ILMIAH

PENYUNTINGAN KARYA TULIS ILMIAH MAKALAH Mata kuliah : karya Tulis Ilmiah Dosen Pengampu : M. Rikza Chamami, M. S. I oleh : Firdha Naili fitriyani 123311017 Firman Kurnia Asysyifa 123311018 Miss Paosiaa Nahooda 133311075 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2013 I. PENDAHULUAN Pada dasarnya kita semua bisa menulis. Baik kita seorang pendidik, siswa, mahasiswa, …

Read More »

Tunjuk Ajar Dalam Pantun Melayu

Tunjuk Ajar Dalam Pantun Melayu 1. Pengenalan Bagi orang Melayu, pantun sudah mendarah daging. Mereka bukan sahaja arif menyemak makna yang terkandung di dalam pantun, tetapi banyak pula yang mahir berpantun. Pada masa silam, pantun memegang peranan penting dalam menyebarluaskan nilai-nilai asas kemelayuan. Oleh sebab itu, pantun dijadikan media tunjuk ajar yang diwujudkan ke dalam beragam jenis pantun, seperti: pantun …

Read More »