CONTOH SURAT KUASA SUBTITUSI

CONTOH  SURAT KUASA SUBTITUSI
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama        : [………………………………………………]
Jabatan    : [………………………………………………]
Alamat      : [………………………………………………
……………………………………………….]
Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :
Nama        : [………………………………………………]
Jabatan    : [………………………………………………]
Alamat      : [………………………………………………
……………………………………………….]
KHUSUS
Untuk mewakili Pemberi Kuasa :
Menghadap dipersidangan kepailitan di Pengadilan Niaga pada [……………………………………] (selaku Kreditur) dalam perkara no…./PAILIT/……../ PN.NIAGA. […………………………….] antara [……………………………] (pemohon pailit) dengan [……………………………….] (termohon pailit)
Selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk :
Menghadap dan menghadiri Rapat-Rapat Kreditur, Mengajukan Tagihan Utang, melakukan pendaftaran utang, mengikuti pengambilan suara (voting), melakukan/menolak perdamaian dan rencana perdamaian, menerima pembayaran, menghadap dan menemui Pejabat/ Kurator/ Pengurus yang berwenang sehubungan dengan proses Kepailitan/ PKPU dalam lingkup pengadilan niaga, yang diadakan/ dilakukan oleh Hakim Pengawas, Kurator/ Pengurus, Kreditur dan Debitur.
[nama kota] [tanggal, bulan, tahun]
                   Pemberi Kuasa                                                        Penerima Kuasa
                             Materei
                            Rp. 6000
                    (…………………..)                                                            (…………………..)