CONTOH SURAT KUASA SUBTITUSI 1

CONTOH  SURAT KUASA SUBTITUSI 1
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama        : [………………………………………………]
Jabatan    : [………………………………………………]
Alamat      : [………………………………………………
……………………………………………….]
Bertindak selaku kuasa dari [………………………………] berkedudukan di [………………………………………………………………………………] berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal [tanggal, bulan, tahun] dalam perkara perdata hutang piutang yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri [……………………….] tertanggal [tanggal, bulan, tahun].
Dengan ini memberi kuasa / wewenang subtitusi kepada:
Nama        : [………………………………………………]
Jabatan    : [………………………………………………]
Alamat      : [………………………………………………
……………………………………………….]
Mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri […………………………] dalam perkara perdata piutang antara […………………………] (selaku penggugat) dengan […………………………] (selaku tergugat0)yang terdaftar di Pengadilan Negri […………………………] No.[……./…../……/…………………….] tertanggal [tgl, bln, thn] mengenai sengketa Hutang Piutang.
[nama kota] [tanggal, bulan, tahun]
                   Pemberi Kuasa                                                        Penerima Kuasa
                             Materei
                            Rp. 6000
                    (…………………..)                                                            (…………………..)