CONTOH SURAT KUASA MUTASI

CONTOH SURAT KUASA MUTASI
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama        : [……………………………………………………………………………………………..]
Jabatan    : [……………………………………………………………………………………………..]
Alamat      : [………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………]
Dengan ini memberikan kuasa kepada ……………………………………………….] di bawah ini:
Nama        : [……………………………………………………………………………………………..]
Jabatan    : [……………………………………………………………………………………………..]
Alamat      : [………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………]
Untuk mengurus proses [………………………………………………………..] dalam hal […………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………]
Demikian Surat Kuasa ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
[nama kota] [tanggal, bulan, tahun]
Pemberi Kuasa                                                                            Penerima Kuasa
(…………………..)                                                                                (…………………..)