All Stories

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bila kita mendengar suara orang berbicara maka kita akan mendengar runtutan bunyi bahasa yang terus -menerus. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuk dari kata…

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Fonologi Bahasa Indonesia Secara etimologi kata Fonologi berasal dari kata Fon yang berarti bunyi, dan logi yang berarti ilmu. Fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi- bunyi…

A. Pengertian Fonologi Bahasa Indonesia Secara etimologi kata Fonologi berasal dari kata Fon yang berarti bunyi, dan logi yang berarti ilmu. Fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi- bunyi bahasa yang diproduksi…

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bila kita mendengar suara orang berbicara maka kita akan mendengar runtutan bunyi bahasa yang terus -menerus. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi, yang secara etimologi terbentuk dari kata…

PERWUJUDAN FONEM Makalah Disampaikan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fonologi Bahasa Indonesia pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dosen Pengampuh: Dr. Sance Lamusu, M.Hum. Disusun Oleh Kelompok V Ahmad Ashar Darniati Kasil Nurhayati Guamo Muhamad Rendi Manopo JURUSAN BAHASA…

TRANSKRIPSI FONETIK Disusun sebagai tugas kelompok untuk dipresentasikan pada kegiatan diskusi Mata Kuliah : Fonologi Bahasa Indonesia Dosen Pengampu : Dr. Sance Lamusu, M.Hum KELOMPOK IV SITI MUSLIMATUL FIKAR SITI NUR’AIN LAILA NINGSI NURAWIN ITY JAFAR IBRAHIM DESNI T. ISHAK…

Makalah DASAR-DASAR MEMBACA Menyunting Karya Ilmiah Oleh: Kelompok III Sopyan Rendi manoppo Adrianto Is.Halada UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA APRIL 2015 KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah kami…

PENYUNTINGAN KARYA TULIS ILMIAH MAKALAH Mata kuliah : karya Tulis Ilmiah Dosen Pengampu : M. Rikza Chamami, M. S. I oleh : Firdha Naili fitriyani 123311017 Firman Kurnia Asysyifa 123311018 Miss Paosiaa Nahooda 133311075 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT…

Tunjuk Ajar Dalam Pantun Melayu 1. Pengenalan Bagi orang Melayu, pantun sudah mendarah daging. Mereka bukan sahaja arif menyemak makna yang terkandung di dalam pantun, tetapi banyak pula yang mahir berpantun. Pada masa silam, pantun memegang peranan penting dalam menyebarluaskan…